OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou v souladu s občanským zákonníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. a není-li zde uvedeno jinak, řídí se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a obchodním zákonníkem 513/1991 Sb. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 2. Poskytovatelem předmětu koupě (dále prodávající) a provozovatelem internetové stránky www.mentalnijazyky.cz a www.skolamentalnichjazyku.cz je MgA. Alexandra Polarczyk, Podhradí 1969/34b, Boskovice 68001, IČO: 07445024, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, Č.j. MBO 1699/2018 ŽÚ/PoR/3, sp.zn. MBO 1699/2018 ŽÚ/PoR.

  kontaktní email: mentalnijazyky@gmail.com, skolamentalnichjazyku@gmail.com
  telefon: +420 777 934 694

 3. Objednatelem předmětu koupě (dále kupující) se rozumí osoba, která prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém portálu www.mentalnijazyky.cz nebo www.skolamentalnichjazyku.cz kupuje předmět koupě. Objednatelem může být pouze spotřebitel starší 18 let.
 4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a nenakupuje produkt či službu pro účely prodeje jiným osobám, ani za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 5. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího. Kupující je povinen zajistit, že se uživatel seznámil s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a s jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů, a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

Předemět koupě

 1. Předmětem koupě jsou všechny produkty či služby zveřejněné na stránce www.mentalnijazyky.cz nebo www.skolamentalnichjazyku.cz, které je možné zakoupit pomocí prodejního formuláře na výše uvedeném webovém portálu. Jedná se o online kurzy, osobní konzultace, webináře, ebooky, knihy, audio nahrávky a video přednášky.
 2. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, jehož autorem je poskytovatel (prodávající) vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě.
 3. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez souhlasu poskytovatele (autorky).
 4. Porušení autorských práv ze stran kupujícího (spotřebitele, uživatele) je důvodem k zamezení přístupu kupujícího k předmětu koupě a odebrání přístupů do online kurzu bez nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající má právo podat žalobu na porušení autorských práv ze stran kupujícího a vymáhat finanční náhradu za zpsůobené škody.
 5. Kupující plně respektuje elektronickou podobu poskytování předmětu koupě především prostřednictvím webové stránky www.mentalnijazyky.cz, emailovou komunikaci, telefonickou komunikaci a komunikaci pomocí elektronických médii (WhatsApp, Whereby).
 6. Předemětem koupě je digitální obsah (video, audio, ebook) a k plné funkčnosti vyžaduje, aby uživatel měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů.

Zdravotní upozornění

 1. Kupující (uživatel) užívá předmět koupě na vlastní riziko.
 2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích, audiích či textech uveřejněných na webových stránkách www.mentalnijazyky.cz a www.skolamentalnichjazyku.cz.
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě či služby a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího (uživatele), a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

Cena

 1. Prodávající není plátcem DPH.
 2. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro kupujícího platí ceny uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu.
 3. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

 

Objednávání

 1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.
 2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.mentalnijazyky.cz nebo www.skolamentalnichjazyku.cz.
 3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Kupující ručí za pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje.
 4. Objednávka vzniká kompletním vyplnění objedávkového formuláře a potvrzením objednávky vybraného produktu či šlužby ze strany kupujícího.
 5. Odeslaná objednávka je pro kupujícího právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři.
 6. Poskytovatel není povinen objednávku kupujícího akceptovat, v takovém případě poskytovatel kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět kupujícímu.
 7. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami.
 8. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány. Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká kupujícímu právo na vrácení kupní ceny nebo její části.
 9. Kupující je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

Platba

 1. Platba bankovním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Kupujícímu bude na základě objednávky zaslaná faktura s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.
 2. Platba je možná pouze jednorázově.
 3. Nebude-li kupní cena zaplacena v plné výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.
 4. Zálohová platba za živé akce je nevratná. V případě, že se kupující nemůže dostavit na rezervovanou živou akci, je možné najít za sebe náhradu, případně přesunout svou účast na jiný termín (pokud takový je).

Dodací podmínky produktů (e-booků a videokurzů)

 1. Při koupi ebooku bude digitální obsah ve formátu pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu.
 2. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. Není-li uvedeno u kurzu jiné datum, se kterým jste dopředu seznámeni. 
 3. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. 
 4. Po dodání produktu je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu,  a zjistí-li nedostatky nebo vady, ihned o tom informuje prodávajícího, aby ten mohl provést nápravu.
 5. Digitální obsah (videokurz a ebook) vyžaduje k plné funkčnosti, abyste kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

Uživatelský účet

 1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 2. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele.
 3. Pakliže kupující poruší předchozí bod o mlčenlivosti, má prodávající právo jeho přístup k uživatelskému účtu smazat či zablokovat, a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení ceny ze strany kupujícího. 
 4. Webové stránky mohou být prodávajícím aktualizovány bez předchozího upozornění kupujícího.

Reklamace

 1. V případě, že předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese www.mentalnijazyky.cz

Odstoupení od smlouvy

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 3. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.
 4. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.  

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.
 2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.
 4. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.
 5. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.
 6. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.
 2. Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2019.
 2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), které nejsou upravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákonníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a obchodním zákoníkem 513/1991 Sb.
 3. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.mentalnijazyky.cz, popřípadě dalšími informačními kanály.
 4. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách prodávajícího.
 5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující je oprávněn změny obchodních podmínek přede dnem nabytí účinnosti nových obchodních podmínek odmítnout doručením e-mailu nebo písemného oznámení prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo uveřejněných na webových stránkách prodávajícího.
 6. Za obdobných podmínek má kupující právo též vypovědět smlouvu s prodávajícím, a to v měsíční výpovědní lhůtě.
 7. Oprávnění dle předchozí věty se netýká nepodstatných změn nebo změn vyvolaných změnou právních předpisů. Pokud kupující platně odmítne změnu obchodních podmínek, řídí se vztah i nadále dosavadními obchodními podmínkami. V opačném případě se veškeré objednávky vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.