OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky jsou v souladu s občanským zákonníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., a není-li zde uvedeno jinak, řídí se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a obchodním zákonníkem 513/1991 Sb. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.2. Poskytovatelem předmětu koupě (dále prodávající) a provozovatelem internetové stránky www.mentalnijazyky.cz a www.skolamentalnichjazyku.cz je MgA. Alexandra Polarczyk, Štefanikova 1264/6, Boskovice 68001, IČO: 07445024, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, Č.j. MBO 1699/2018 ŽÚ/PoR/3, sp.zn. MBO 1699/2018 ŽÚ/PoR.

kontaktní email
     info@mentalnijazyky.cz
     saska@mentalnijazyky.cz
telefon: +420 737 88 01 08

1.3. Objednatelem předmětu koupě (dále kupující) se rozumí osoba, která prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém portálu www.mentalnijazyky.cz nebo www.skolamentalnichjazyku.cz kupuje předmět koupě. Kupující může být pouze osoba starší 18 let. Kupující nemusí být současně spotřebitelem předmětu koupě, například v případě zakoupení online kurzu nebo jakékoli jiné služby v podobě dárkového poukazu.

1.4. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavření smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a nenakupuje produkt či službu pro účely prodeje jiným osobám, ani za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, které bude pro osobní potřebu zpřístupněn předmět koupě, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího. Kupující je povinen zajistit, že se spotřebitel seznámil s obchodními podmínkami, jakož i podmínkami nakládání s předmětem koupě a s jeho užíváním, včetně zdravotních upozornění a pokynů, a bude je v relevantním rozsahu dodržovat.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou k nalezení a k přečtení před každým závazným odesláním objednávky v samotné objednávce, a také na samotném webu v patičce. Kupující má možnost si vždy před jakoukoli objednávkou tyto obchodní podmínky přečíst a souhlasí, že s obchodními podmínkami byl předem vyrozuměn.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. PŘEDMĚT KOUPĚ

2.1. Předmětem koupě jsou všechny produkty či služby zveřejněné na stránce www.mentalnijazyky.cz nebo www.skolamentalnichjazyku.cz, které je možné zakoupit pomocí prodejního formuláře na výše uvedeném webovém portálu. Jedná se o:

  • online kurzy, online maraton, osobní konzultace, osobní otypování, otypování dětí webináře, e-booky, knihy, audio nahrávky a video přednášky

2.2. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví a autorského know-how, jehož autorem je prodávající, vykonávající též majetková autorská práva k předmětu koupě.

2.3. Je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování předmětu koupě třetím osobám bez vědomí a souhlasu prodávajícího (poskytovatele).

2.4. Porušení autorských práv ze stran kupujícího (spotřebitele) je důvodem k zamezení přístupu kupujícího k předmětu koupě a odebrání přístupů do online kurzu bez nároku na vrácení kupní ceny. Prodávající má taktéž právo podat žalobu na porušení autorských práv ze stran kupujícího a vymáhat finanční náhradu za způsobené škody.

2.5. Kupující plně respektuje elektronickou podobu poskytování předmětu koupě především prostřednictvím webové stránky www.mentalnijazyky.cz, emailovou komunikaci, telefonickou komunikaci a komunikaci pomocí elektronických médii (WhatsApp, Skype).

2.6. Předmětem koupě je digitální obsah (video, audio, e-book) a k plné funkčnosti vyžaduje, aby uživatel měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf a přehrávání video a audio souborů.

 

3. VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI

3.1. Kupující (spotřebitel) užívá předmět koupě na vlastní zodpovědnost a riziko.

3.2. Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé majetkové či nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s užíváním předmětu koupě, včetně jeho užívání v rozporu s pravidly, pokyny či upozorněními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, obsažených ve videích, audiích či textech uveřejněných na webových stránkách www.mentalnijazyky.cz a www.skolamentalnichjazyku.cz.

3.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě či služby a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího (spotřebitele), a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

3.4. Kupující spotřebitel je plně svéprávný a zodpovědný za svůj zdravotní psychický stav, své jednání, chování a své rozhodování. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy s kupujícím, který zatají svůj mentální zdravotní stav, neboť prodávající není školeným psychologem či psychoterapeutem a nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za klienta.

 

4. CENA

4.1. Prodávající není plátcem DPH.

4.2. Ceny předmětu koupě a dalších služeb mohou být poskytovatelem měněny s tím, že pro kupujícího platí ceny uvedené v okamžiku provedení objednávky, a to po celou dobu zpřístupnění příslušného digitálního obsahu nebo služby.

4.3. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel kupujícímu fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě.

4.4. V případě služeb osobního otypování se kupující zavazuje k časově dlouhodobé spolupráci s prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že objednávkou osobního otypování a jeho variant (děti) si rezervuje a předplácí své termíny ve spolupráci s prodávajícím. Zaplacením kupní ceny se platba stává nevratnou.

 

5. OBJEDNÁVÁNÍ

5.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky.

5.2. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.mentalnijazyky.cz nebo www.skolamentalnichjazyku.cz.

5.3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Kupující ručí za pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce a prodávající nenese odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. 

5.4. Objednávka vzniká kompletním vyplnění objednávkového formuláře a potvrzením objednávky vybraného produktu či služby ze strany kupujícího.

5.5. Odeslaná objednávka je pro kupujícího právně závazná. Akceptování objednávky poskytovatelem bude kupujícímu potvrzeno e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu, kterou objednatel uvedl v objednávkovém formuláři.

5.6. Poskytovatel není povinen objednávku kupujícího akceptovat, v takovém případě poskytovatel kupujícího o této skutečnosti vhodným způsobem informuje a již přijaté peněžité plnění bezodkladně vrátí zpět kupujícímu.

5.7. Potvrzením objednávky poskytovatelem vznikají kupujícímu a prodávajícímu vzájemná práva a povinnosti, tj. poskytovatel se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Povinnost poskytovatele poskytnout předmět koupě je podmíněna zaplacením kupní ceny předmětu koupě v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5.8. Okamžikem zaplacení kupní ceny je připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele a v případě platby kartou okamžikem uhrazení kupní ceny prostřednictvím příslušné platební brány (ComGate). Nevyužitím zpřístupněného digitálního obsahu nebo jeho části nevzniká kupujícímu právo na vrácení kupní ceny nebo její části.

5.9. Kupující je s dostatečným předstihem před uskutečněním objednávky řádně informován o těchto obchodních podmínkách. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena akceptací vyplněné a odeslané objednávky poskytovatelem.

 

6. PLATBA

6.1. Platba probíhá převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího. Kupujícímu bude na základě objednávky zaslaná faktura s tam uvedeným číslem účtu a variabilním symbolem.

6.2. Platba je možná jednorázově. Je také možné zaplatit na splátky (u uvedených produktů). Při platbě na splátky se hradí první splátka předem před započetím služby. Další splátky se hradí následující kalendářní měsíc, pakliže není dohodnuto jinak. Služba nemůže být dokončena, pokud bude následující splátka v prodlení. Kupujícímu nevzniká nárok na vrácení první splátky, pokud nezaplatil následující splátku v dohodnutém termínu.

6.3. Nebude-li kupní cena zaplacena v dohodnuté výši a včas, vzniká poskytovateli právo odstoupit od kupní smlouvy a závazek z kupní smlouvy zanikne bez dalšího odůvodnění.

6.4. Prodávající má právo stornovat platbu ze své strany a bez udání důvodu vrátit plnou částku kupujícímu stejnou cestou, jakou byla platba provedena.

6.5. Platbu je možno uskutečnit přes klasický bankovní převod, dále prostřednictvím platební brány poskytované společností ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do platebního systému, jsou chráněny šifrováním a uloženy na zabezpečených serverech společnosti ComGate Payments, a.s. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující, který je fyzickou osobou, prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

6.6. Od provedení platby do plnění služby v případě otypování může uběhnout několik týdnů. Od provedení platby v případě online kurzu probíhá plnění služby okamžitě po zaplacení produktu, pokud není stanoven jiný termín plnění služby (například předprodej a otevření kurzu v daný termín). Viz odstavec 7.

 

7. DODACÍ PODMÍNKY PRODUKTŮ A SLUŽEB

7.1. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby, není-li uvedeno jiné datum dodání produktu, se kterým jste dopředu seznámeni.

7.2. V okamžiku zaplacení a připsání peněz na bankovní účet prodávajícího bude kupujícímu automaticky odeslán potvrzovací e-mail se zaplacenou fakturou.

7.3. Při koupi e-booku bude digitální obsah dodán po zaplacení kupní ceny na vámi v objednávce sdělenou mailovou adresu, a to ve formátu PDF (e-pub nebo jiný formát vhodný pro elektronickou publikaci), případně budete přesměrování pomocí odkazu na jeho stažení.

7.4. S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na dopravu. V případě tištěných materiálů či knih v jiné než elektronické podobě budou produkty zaslány přes společnost Zásilkovna. 

7.5. Po dodání produktu je kupující povinen zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu, a zjistí-li nedostatky nebo vady, ihned o tom informuje prodávajícího, aby ten mohl provést nápravu.

7.6. Digitální obsah (online kurzy a e-booky) vyžaduje k plné funkčnosti, aby kupující měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a PDF a přehrávání video a audio souborů, případně nainstalované aplikace, které jsou předem oznámeny (Zoom, Facebook).

        7.1. DODACÍ PODMÍNKY ONLINE KURZŮ (TAKÉ ONLINE MARATONŮ)

7.1.1 V případě uzavření smlouvy o poskytnutí online kurzu získá kupující přístup do členské sekce ihned po uhrazení kupní ceny, kdy mu budou obratem vygenerovány přihlašovací údaje. Digitální obsah bude kupujícímu zpřístupněn okamžitě, tj. před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.

7.1.2. Kupující bere na vědomí, že obsahy online kurzů a jsou předmětem duševního vlastnictví prodávajícího a jsou chráněny dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákonem ve znění pozdějších předpisů. Kupující není oprávněn rozmnožovat obsah online kurzů, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdílet samotné online kurzy. Kupující není oprávněn sdělovat ani předávat své přihlašovací údaje jakékoliv třetí straně.

7.1.3. Zpřístupněním obsahů online kurzu kupujícímu nevzniká žádné oprávnění zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a rozšiřovat fotky, grafiku, videa a audia týkající se obsahu online kurzu či osoby, která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v online kurzu, jejího jména, příjmení, akademického titulu, to vše je zakázáno zpracovávat a zařazovat do vlastního díla audiovizuálního či k jiným vlastním marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s vědomím a výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.1.4. Kupující je oprávněn zhlédnout kurz opakovaně po dobu jeho zveřejnění, avšak bere na vědomí, že v rámci ochrany práv prodávajícího je prodávající oprávněn zablokovat profil kupujícího, který se v posledních 24 hodinách přihlásí do členské sekce online kurzu z více než tří různých IP adres.

7.1.5. Kupující bere na vědomí, že všechny díly zakoupeného online kurzu budou zpřístupněny kupujícímu v jeden okamžik a budou mu zpřístupněny na dobu uvedenou v době zakoupení kurzu. Prodávající je oprávněn zpřístupnit jednotlivé díly online kurzů také postupně v předem nestanovených termínech. Kupující s dílčím dodání jednotlivých dílů kurzu souhlasí.

7.1.6. Kupující bere na vědomí, že poruší-li své povinnosti sjednané těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn blokovat uživatelský účet kupujícího bez nároku na vrácení peněz.

7.1.7. V případě zakoupení dárkového poukazu na online kurz kupujícím, který se nestává spotřebitelem, tedy spotřebitelem a uživatelem online kurzu se stává třetí osoba, pak tato osoba taktéž projevila souhlas s obchodními podmínkami a pro tyto účely je na ní nahlíženo jako na osobu kupující, pro kterou platí pro tytéž podmínky, práva a povinnosti.

       7.2. DODACÍ PODMÍNKY OSOBNÍHO OTYPOVÁNÍ

7.2.1. V rámci uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím se služba osobního otypování uzavírá za těchto podmínek: kupující objednává službu a hradí ji prodávajícímu v plné výši předem nebo na splátky. Od smlouvy může kupující odstoupit pouze v případě, že služba nebude zaplacena do 14 dní od vystavení objednávky. Po zaplacení objednávky kupujícím nebude možné od smlouvy odstoupit, dle bodu 4.4. uvedeného v článku 4. 

7.2.2. Prodávající bude službu dodávat v termínech předem dohodnutých osobně se spotřebitelem, a to po dobu tak dlouhou, jaká bude nutná k dokončení služby. Služba jasně definuje, v jakém okamžiku bude plnění smlouvy uskutečněno a spolupráce skončí. Časově je však služba předem nestanovitelná těmito obchodními podmínkami, ale pouze komunikací mezi kupujícím klientem a poskytovatelem služby. 

7.2.3. V případě, že kupující není současně spotřebitelem, tedy objednává otypování prostřednictvím dárkového poukazu, veškeré dodací podmínky a plnění této služby se přesouvá na e-mailovou či telefonickou komunikaci mezi prodávajícím a spotřebitelem.

       7.3. DODACÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE VIDEOARCHIVU

7.3.1. V rámci uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím se členství ve videoarchivu uzavírá za těchto podmínek: kupující objednává členství a hradí ji prodávajícímu v plné výši předem. 

7.3.2. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případě, že služba nebude zaplacena do 14 dní od vystavení objednávky. Po zaplacení objednávky kupujícím nebude možné od smlouvy odstoupit. 

7.3.3. Kupující získá přístup do videoarchivu po uhrazení kupní ceny, kdy mu bude obratem zaslán odkaz na přihlášení so uzavřené Facebookové skupiny, kde zadá svůj e–mail, pod kterým byla ze strany kupujícího učiněna objednávka. Poté kupující vyčká na schválení (prodávající schválí člena neprodleně poté, co zaregistruje zaplacenou objednávku, max. do 3 kalendářních dnů).

7.3.4. Digitální obsah ve videoarchivu bude kupujícímu zpřístupněn okamžitě, tj. před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.

7.3.5. Členství ve videoarchivu se uzavírá na dobu 1 roku, tj. 365 kalendářních dnů. Po dobu trvání členství nemá kupující nárok na odstoupení od smlouvy nebo vrácení peněz. Po uplynutí sjednané doby poskytování členství a přístupu do videoarchivu může kupující odstoupit od smlouvy odmítnutím opakované faktury.

7.3.6. Kupující bere na vědomí, že veškeré obsahy videoarchivu (tj. videa, audia, podcasty, přednášky, živá vysílání a texty) jsou předmětem duševního vlastnictví prodávajícího a jsou chráněny dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákonem ve znění pozdějších předpisů. Kupující není oprávněn rozmnožovat, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdílet obsahy z videoarchivu. Kupující není oprávněn sdělovat ani předávat své přihlašovací údaje jakékoliv třetí straně.

7.3.7. Zpřístupněním členství ve videoarchivu nevzniká kupujícímu žádné oprávnění zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a rozšiřovat fotky, grafiku, videa a audia, osob, které vystupují v rámci zpřístupněného digitálního obsahu (jejich jména, příjmení, akademického titulu, atd.). To vše je zakázáno zpracovávat a zařazovat do vlastního díla audiovizuálního či k jiným vlastním marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s vědomím a výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

7.3.8. Kupující bere na vědomí, že jednotlivé nahrávky (audia, videa) budou zpřístupněny kupujícímu v okamžik jejich zveřejnění a budou mu zpřístupněny na dobu 1 roku od zakoupení členství. Prodávající je oprávněn zpřístupnit jednotlivé nahrávky postupně v předem nestanovených termínech. Kupující s dílčím dodání souhlasí.

7.3.9. Kupující bere na vědomí, že poruší-li své povinnosti sjednané těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn blokovat uživatelský účet kupujícího bez nároku na vrácení peněz.

       7.4. DODACÍ PODMÍNKY E-BOOKU A DIGITÁLNÍCH PUBLIKACÍ

7.4.1. V rámci uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím získá kupující přístup k e-booku ihned po uhrazení kupní ceny, kdy mu bude e-book obratem zaslán, pokud se nejedná o předprodej, ve kterém bude obsah koupě, tedy e-book zpřístupněn k předem smluvenému datu, s nímž je kupující obeznámen v prodejní kampani (autorka si vyhrazuje právo toto datum změnit, pokud to situace bude vyžadovat).

7.4.2. Digitální publikaci bude kupujícímu zpřístupněna okamžitě, tj. před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení dle § 1829 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující tímto souhlasí, že z tohoto důvodu nemá na odstoupení dle uvedeného ustanovení právo.

7.4.3. Kupující bere na vědomí, že obsah e-booku je předmětem duševního vlastnictví prodávajícího a je chráněn dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákonem ve znění pozdějších předpisů. Kupující není oprávněn rozmnožovat obsah e-booku, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdílet jakýkoliv jeho obsah. Zpřístupněním obsahu e-booku kupujícímu nevzniká žádné oprávnění zachycovat, zobrazovat, rozmnožovat a rozšiřovat fotky, grafiku, texty, audia či videa týkající se či související s obsahem e-booku. Je zakázáno tyto informace zpracovávat a zařazovat do vlastního díla textového, audiovizuálního či k jiným vlastním marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s vědomím a výslovným souhlasem autorky.

 

8. UŽIVATELSKÝ ÚČET

8.1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

8.2. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.3. Pakliže kupující poruší předchozí bod o mlčenlivosti, má prodávající právo jeho přístup k uživatelskému účtu smazat či zablokovat, a to bez jakéhokoliv nároku na vrácení ceny ze strany kupujícího. Prodávající má také právo zamítnout novou objednávku kupujícího, který v minulosti porušil pravidlo o mlčenlivosti.

8.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

8.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

8.6. Webové stránky a jejich obsahy mohou být prodávajícím aktualizovány bez předchozího upozornění kupujícího.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod), má kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní před zaplacením zboží, jak je uvedeno v článku 7.1. v odstavci 7.1.1. 

9.2. Odstoupení od smlouvy v případně osobního otypování je možné pouze před zaplacením služby, poté je služba závazná, jak je uvedeno v článku 4, odstavec 4.4. a také v článku 7.2. v odstavci 7.2.1.

9.3. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze mimo jiné uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující tímto výslovně uděluje souhlas s tím, aby mu byl digitální obsah dodán či služba poskytnuta před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

     9.1. REKLAMACE

9.1.1. V případě, že předmět koupě (vyjímaje služby otypování a konzultací) není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9.1.2. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím kontaktů (e-mail či adresa) uvedených v těchto obchodních podmínkách nebo na webové adrese: www.mentalnijazyky.cz

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

10.2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

10.4. Prodávající umožní kupujícímu nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

10.5. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

10.6. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1. Vzájemné spory mezi poskytovatelem a objednatelem řeší obecné soudy.

11.2. Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, o možnosti řešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. [Každá strana si nese své náklady sama.]

11.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz).

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 7. 2022.

12.2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem), které nejsou upravené těmito obchodními podmínkami, se řídí občanským zákonníkem § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a obchodním zákoníkem 513/1991 Sb.

12.3. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.mentalnijazyky.cz, popřípadě dalšími informačními kanály sociálních médií a e-mailové komunikace.

12.4. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu měnit, a to zejména z důvodů vyvolaných změnou právních předpisů. Každá nová verze obchodních podmínek bude uveřejněna přede dnem její účinnosti na webových stránkách prodávajícího.

12.5. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: MgA. Alexandra Polarczyk, Štefanikova 1264/6, Boskovice 68001, telefon +420737880108, e-mailová adresa: info@mentalnijazyky.cz